garcia.jpg

Texas AFL-CIO Praises Sylvia Garcia on Plan to Resign From Texas Senate